قوانین و مقررات

کلاسهای آموزشگاه زبان الوند به صورت سالیانه و ترمیک برگزار می گردند.
کلاسهای تخصصی ESL به صورت هر روزه و به طول ۶۰ دقیق و از سال سوم به صورت یک روز در میان برگزار می شود.
ساعات تدریس در کلیه ترم ها به جز ترم تابستان در بعدازظهر ها و از ساعت 4 الی 9 شب میباشد لیکن در ترم تابستان صبح ها نیز از ساعت 8 الی 12 کلاسها دایر است.
با تو جه به اینکه در طول ترم ممکن است به مناسبت های مختلف (عید ، شهادت ، بین التعطیلی و امثالهم ) ساعات بعضی از کلاسها لغو شود لذا به منظور جبران این موضوع کلاسهای جبرانی (make up ) در نظر گرفته شده است
همکاری زبان آموزان برای یادگیری بهتر و حصول اهداف آموزشی الزامی است.

بستن منو
×
×

سبد خرید